โชคเศรษฐี เสาลายเมฆ
โชคเศรษฐี เสาลายเมฆ

โชคเศรษฐี เสาลายเมฆ

ขนาดฐานล่าง
97 x 97
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
9″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
274
ซ.ม.