โชคทวี
โชคทวี

โชคทวี

ขนาดฐานล่าง
114 x 114
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
12″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
313
ซ.ม.