สุขนิรันดร์ เสากลม
สุขนิรันดร์ เสากลม

สุขนิรันดร์ เสากลม

ขนาดฐานล่าง
40 x 40
ซ.ม.
ขนาดจาน
66 x 66
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
225
ซ.ม.