สุขทวี (ช่อฟ้า)
สุขทวี (ช่อฟ้า)

สุขทวี (ช่อฟ้า)

ขนาดฐานล่าง
33 x 33
ซ.ม.
ขนาดจาน
57 x 71
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
202
ซ.ม.