ศาลพระพรหมดอกบัว
ศาลพระพรหมดอกบัว

ศาลพระพรหมดอกบัว

ขนาดฐานล่าง
167 x 167
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
25″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
470
ซ.ม.