ทรัพย์ทวี
ทรัพย์ทวี

ทรัพย์ทวี

ขนาดฐานล่าง
114 x 114
ซ.ม.
ขนาดองค์พระพรหม
16″
ซ.ม.
ความสูงทั้งหมด
340
ซ.ม.